Pensii 2022. Iată cum pot obţine românii pensiile internaţionale. Acestea sunt condiţiile de acordare şi lista documentelor necesare

Românii trebuie să ştie că pensia din țara noastră poate fi încasată şi în străinătate. Ce trebuie să faci pentru a primi banii?

necesară îndeplinirea câtorva condiţii şi formalităţi, prezentate punctual de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cum pot obţine românii pensiile internaţionale

Dacă locuiți într-o altă țară trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs.

în România.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinatate presupune următoarele:

“1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);

2.comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum şi numărul de cont internaţional bancar) către instituţia plătitoare (casa teritorială de pensii in evidenţa căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declaraţiei de transfer.

Declaraţia de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoţită de documentul care confirmă detaliile bancare şi de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se potdepune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidenţă se află dosarul de pensie.”

Documentele pot fi trimise prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.

Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.about:blank

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate socială?

• Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaţionale

• Armenia

• Belarus

• Ucraina

• Federaţia Rusă

în baza Convenţiei dintre România şi fosta U.R.S.S.privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.

Pentru aprobarea pensiilor se ia în considerare vechimea in muncă şi perioada de activitate de pe teritoriul ambelor Părţi Contractante, confirmate de organele competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele competente ale Părţii Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetăţeanul indreptăţit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legislaţia acestei Părţi Contractante.

Condiţii de acordare a pensiei:
• cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie;

• comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;

• la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat

Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel sunt statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?

Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială:
• formularul de cerere E 202;

• formularul E 207;

• declaraţia pe propria răspundere;

• copie dupa actul de identitate românesc- dacă detin dubla cetaţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română;

• carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinatate;

• livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;

• diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;

• adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate:
• formularul de cerere E 204;

• formularul E 207;

• documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;

• declaraţia pe propria răspundere;

• copie dupa actul de identitate românesc- dacă deţin dubla cetăţenie sau dacă au menţinut cetăţenia română;

• carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;

• livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;

• diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum şi forma de invăţământ;

• adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaş:
• formularul de cerere E 203;

• formularul E 207;

• declaratia pe propria raspundere urmasi;

• adeverinţa de studii (elev sau student);

• copie dupa actul de identitate românesc- daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana;

• carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din străinătate al susţinătorului decedat;

• livretul militar original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate;

• diplomă de studii original sau in copie certificată de instituţiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invăţământ al susţinătorului decedat scrie kanald

Leave A Reply

Your email address will not be published.